Navbul.com > Home
УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Грижа за околната среда

В изпълнение на своята политика по управление на безопасността, качеството, енергоспестяването и опазването на околната среда ПБМФ се ангажира да предоставя услуги по начин оказващ възможно най-слабо вредно въздействие върху околната среда. За реализиране на този ангажимент ние сме разработили и ефективно прилагаме редица планове и мерки за контрол, управление и минимизиране вредното въздействие, което нашата дейност и оперираните от нас кораби оказват върху околната среда.

Намаляване пренасянето на вредни морски видове

Пренасянето на вредни морски организми от един воден басейн в друг чрез корабоплаването се счита за една от най-големите опасности за морската среда и заплаха срещу която е изправена планетата. Обмяната на баластните води и обрастването на корабния корпусможе да доведе до разпространяване на агресивни морски видове, които да са във вреда за хората, животните и растенията, икономическите и културни дейности и водната среда. За да минимизираме риска от разпространяване на вредни морски организми ние прилагаме следните мерки:

  • за управлението на баластните операции - за всеки кораб, опериран от ПБМФ АД има разработен специфичен План за Управление на Баластните води, като този план е съобразен с изискванията на IMO в тази връзка и с всички приложими правила и изисквания на местните власти на посещаваните пристанища и териториалните води на държавите, през които се плава. Прецизното изпълнение на Плана за Управление на Баластните води на всеки конкретен кораб е от ключово значение за минимизиране риска от вредно въздействие върху околната среда.

  • за контролиране обрастването на корабния корпус – за всеки кораб, опериран от ПБМФ АД има разработен специфичен План за контролиране на обрастването, разработен в пълно съответствие с препоръките на Resolution MEPC.207(62) - 2011 Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling to Minimize the Transfer of Invasive Aquatic Species. Заложените в плана дейности, свързани с контролиране обрастването на корпуса на корабите, оперирани от ПБМФ АД, не се свеждат само до почистване корпуса и полагане на разрешени антиобрастващи системи по време на докуването на кораба. Установена е и практика за подводни огледи и почистване на корпуса в процеса на експлоатация на кораба между две последователни докувания.


Опазване на морските животински видове


Сблъскването на кораби с морски бозайници като китове и ламантини (морски крави) причинява нараняване и не рядко то е с летален край за тези животни. Най-голямата заплаха за северноатлантическите гладки китове, един от най-застрашените морски видове (наброяващ не повече от 400 екземпляра), е да бъдат блъснати от кораб. За да сведем до минимум риска от сблъскване с морски бозайници, корабите, оперирани от ПБМФ АД стриктно спазват изискванията на американската National Oceanic and Atmospheric Administration за планиране на рейса и плаване с намалена скорост в определените райони, обитавани от северноатлантическите гладки китове.Намаляване консумацията на природни ресурси и предпазване на въздуха от замърсяване

Консумацията на гориво е основен елемент от осъществяването на транспортната услуга по превоз на товари по море. От една страна консумацията на горива влияе върху изчерпването на природните ресурси, а от друга изпусканите изгорели газове от корабните двигатели са значителен източник на замърсяване на атмосферата. За да се намалят емисиите на парникови газове и серни окиси в атмосферата и за да се оптимизира разхода на гориво, в ПБМФ АД има разработена и внедрена система за Управление на Енергийната Ефективност, отчитайки специфичните особености на всеки конкретен кораб. Контролът на този процес е напълно автоматизиран като на база данните за количество изразходвано гориво за превозен по определен маршрут товар се пресмята количеството СО2 емисии от всеки кораб чрез специален вътрешно разработен софтуерен продукт съобразен с поставените високи цели и стандарти в организацията.

В допълнеше на горното в ПБМФ АД има разработен софтуерен продукт чрез който се осъществява стриктен контрол на консумацията на технически газове и химикали на борда на оперираните кораби.

Управление на отпадъците, генерирани на борда на корабите, оперирани от ПБМФ АД

На 15.07.2011 Международната Морска Организация (IMO) прие резолюция MEPC.201(62), изменяща Анекс V от Международната конвенция от 1973 г. за предотвратяване на замърсяването от кораби, изменена с Протокол от 1978. Измененият Анекс V на MARPOL 73/78 преобръща историческата презумпция, че отпадъци могат да бъдат изхвърляни в морето в зависимост от произхода на отпадъка и определени разстояния от брега. Съгласно изменения Анекс V на MARPOL 73/78, изхвърлянето на всякакви отпадъци в морето сега е забранено, освен ако не е изрично позволено и то, при спазването на строго определени условия. Образуваните на борда на корабите отпадъци се сдават на пристанищни приемни съоръжения. С цел намаляване на количеството/обема генерирани отпадъци на корабите, оперирани от ПБМФ АД се прилагат широк спектър от техники като:

  • мерки за намаляване количеството генериран отпадък още в мястото на образуването му;
  • Обработка на отпадъците на борда чрез инсинериране, пресоване или смилане;
  • Повторна/алтернативна употреба на генерирания от дадена дейност отпадък в същата или друга дейност на борда;
  • Разделно събиране и съхранение на отпадъците, отчитайки приложимите местни правила в пристанището на сдаване, отделяйки тези, които могат да се използват като вторични суровини за последваща обработка и оползотворяване.

Предпазване на морето от замърсяване с нефтопродукти

Замърсяванията с нефтопродукти от корабите са свързани предимно с т.н. причини от оперативен характер. Те са предизвикани най-често от човешка грешка и имат унищожителен ефект върху околната среда. Поради това на този проблем е обърнато значително внимание във внедрената в ПБМФ АД СУБК. След щателна оценка на риска са разработени процедури, чеклисти и одобрени от класификационните организации планове за всички корабни операции, при които съществува вероятност от нефтен разлив. ПБМФ АД има сключени договори с реномирани организации за справяне с нефтени разливи и спасяване и борба с пожари на море за действие в случай на възникнала реална опасност от нефтен разлив.


Предпазване на морето от замърсяване при превоза на опасни товари (опасни за морската среда)

Освен спазването на международните изисквания, при транспортирането на твърди насипни товари опасни за морската среда ПБМФ е внедрило и прилага редици допълнителни мерки насочени към опазване на околната среда. Мероприятията по опазване от замърсяване с опасни за морската среда товари се прилагат както по време на товаро-разтоварните операции, така и по време на транспортирането им по море в тясно сътрудничество с портовите власти, операторите на приемни съоръжения в пристанищата и партньорите на ПБМФ.

В ПБМФ АД има разработен софтуерен продукт, чрез който се осъществява проследяване на типовете и количествата генерирани от корабите отпадъци и отпадни нефтени продукти, с който се извършва и последващ анализ на натрупаната в тази връзка информация.

Постоянното подобряване на ефикасността на СУБК с цел постигане на по-високи стандарти за безопасно, екологично чисто и качествено извършване на транспортните услуги е от първостепенно значение за ПБМФ АД. Гореспоменатите ангажименти и дейности, както и Системата за управление на околната среда на ПБМФ АД са сертифицирани от RINA в съответствие с ISO 14001.