Политика на Компанията

Политика по управление на безопасността, качеството, енергоспестяването и опазването на околната среда


Обхват

Настоящата политика се прилага при осъществяването на следните дейности на Дружеството:
 • Услуги по търговска експлоатация и техническа поддръжка на кораби;
 • Чартиране;
 • Агентиране;
 • Брокераж;
 • Спедиция;
 • Корабни комуникации и окомплектоване на кораби с екипажи;
 • Влекачни услуги;
 • Сервизиране на корабно радионавигационно и комуникационно оборудване;
 • Морско обучение и квалификация.

Заявление на политиката

Опазване на човешкия живот, околната среда и имуществото
Политика на Дружеството гласи: чрез отчитане риска и възможностите, свързани с неговия контекст и цели, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, поддържане на безопасна, енергоспестяваща, предпазваща околната среда и осигуряваща високо качество на предлаганите услуги организация на работа, отговаряща на приложимите изисквания на националните и международни правила и стандарти, да се постигнат, както максимално добри експлоатационно-икономически резултати, изпълняващи изискванията на клиентите, така и никакви/минимални вредни въздействия върху околната среда и хората.


С прилагането на въведената документирана Система за управление на безопасността, опазването на околната среда и осигуряване на качеството, „ПБМФ“ АД желае да докаже своята способност и ангажимент постоянно да осъществява услуги, съответстващи на приложимите нормативни изисквания, на изискванията, поставени от клиентите, както и на тези, които Дружеството е приело да спазва, като същевременно се стреми непрекъснато да подобрява ефикасността и резултатността на тази управленска система.

Ценности

 • безопасна експлоатация на корабите, безопасна работна среда и опазване на околната среда;
 • предотвратяване на наранявания, заболявания и замърсяване на околната среда;
 • оценяване на всички рискове, включително киберрискове за оперираните кораби, персонала и околната среда и предприемане на подходящи предпазни мерки;
 • работна среда, в която служителите да са мотивирани за най-добро изпълнение на служебните си задължения;
 • висока сигурност на екипажите, товарите и корабите, при плаване в рискови райони;
 • предоставяне на услуги, отговарящи и дори надхвърлящи очакванията на клиентите;
 • поддържане рентабилността на дейността;
 • постоянно подобряване уменията на бреговия персонал и плавателния състав по управляване на безопасността, опазването на околната среда и осигуряване на качеството, включително тяхната готовност за действия при бедствия, засягащи безопасността и опазването околната среда.


Управленската система за безопасна експлоатация на корабите, енергоспестяване, опазване на околната среда и осигуряване на качество в Дружеството е описана в настоящия Наръчник на СУБК (NMB 01), както и в Наръчника по управление на енергийната ефективност, покриващи изискванията на ISM Code, MARPOL 73/78, ISO 9001 и ISO 14001.

Висшето ръководство на Дружеството заявява своята пълна ангажираност с тази политика.

Изпълнителен Директор: А.Калчев

Политика на компанията, ревизия 15/ 18.10.2022