Управление на безопасността и качеството

Направление „Управление на безопасността, качеството и опазване на околната среда“ (УБК) е създадено в помощ на Изпълнителния Директор, направленията и отделите за реализиране на политиката на „ПБМФ” АД по управление на безопасността, сигурността, опазването на околната среда и осигуряване на качеството. Ръководителят на направлението е Назначеното лице на брега на компанията по смисъла на секция 4 на ISM Code, Офицер по сигурността на компанията по смисъла на част А.11 на ISPS Code и Представител на ръководството за ISO 9001 и ISO 14001.


Контакти:
Тел.: +359 (52) 683 790
e-mail: sepqm@navbul.com

В Направление „УБК“ се извършват следните дейности:

  • планиране и извършване на вътрешни одити на Интегрираната система за управление на безопасността, опазването на околната среда и осигуряване на качеството (СУБКОС) на борда на корабите и в бреговите обекти, както и на Системата за управление на сигурността (СУС) на корабите, оперирани от Дружеството.
  • осигуряване на съдействие на корабните ръководства и всички нива на управление в Дружеството за успешното протичане на външните одити на СУБКОС и СУС.
  • осигуряване на съдействие и предварителна подготовка на корабните ръководства за успешното протичане на проверките по реда на ДПК и тези от флаговите администрации; проследяване отстраняването на установени пропуски и ефикасността на коригиращите действия.
  • провеждане на обучение и инструктаж на корабния офицерския състав преди качване на кораб за актуалните практики, изисквания, и др. по отношение на безопасността, опазването на околната среда, сигурността и управлението на кораба.
  • разработване, поддръжка, преглед, актуализиране и администриране на СУБКОС и СУС, съгласно изискванията на ISM Code, ISPS Code, международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001, както и политиката на Дружеството в тази връзка.
  • разработване, внедряване, поддръжка и администриране на индивидуалните корабни планове за осигуряване на безопасността, опазването на околната среда и сигурността, съгласно изискванията международните кодекси и конвенции, както и местните правила на посещаваните пристанища (вкл. SOLAS Training Manuals, Fire-prevention Manuals, SOPEPs, SSPs, NTVRPs, GMPs, BWMPs и др.).
  • поддържане съответните информационни бази данни (за проследяване и анализ на инспекциите по реда на ДПК, MARPOL, Security, флаг и др.; за следене и анализ на инциденти, злополуки, предложения за подобрение и друга информация, касаеща безопасността и сигурността и опазването на околната среда).