Център за професионално обучение

Kурсове, обучения и практики по специална и допълнителна подготовка, провеждани от ЦПО при „Параходство БМФ“ АД:

Водач на кораб до 40 БТ по море - 550лв.
Курс за капитани: "ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ"
Курсът е предназначен да даде необходимата теоретична подготовка и практически умения на кандидатите за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море” за безопасно управление и експлоатация на плавателни съдове до 40 БТ.
Успешно завършилите този курс придобиват право за явяване на изпит пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА) за придобиване на правоспособност. Сертификатът удостоверяващ придобитата правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море” се издава от ИАМА и е международно признат.
Лицата успешно преминали този курс придобиват знания, умения и практически опит, които да им позволяват да управляват самостоятелно плавателен съд до 40 БТ в неограничен район на плаване.
В курса на обучение се набляга на следните теми:
• Корабоводене;
• Управление на плавателен съд;
• Морско дело;
• Морско законодателство;
• Техническа подготовка за поддръжка и експлоатация на корабни двигатели.
Лекционната част от курса се провежда комбинирано – присъствено и дистанционно. Присъствените занятия се провеждат в сградата на „Параходство Български Морски Флот“ в гр. Варна, бул. „Приморски“ № 1.
Като се отчитат метеорологичните условия, практическите занятия се провеждат в акваторията на пристанище Варна, Варненски залив и Варненско езеро, на моторен катер „Тюлен“ притежаващ следните характеристики:
LOA: 16,20 m; LBP: 14.09 m; B: 3.94 m; GT / NT: 21 / 6 Двигател: „Мерцедес Бенц“ ОМ355, 208 к.с.
За повече информация и записвания ползвайте следния адрес:
Център за професионално обучение при „Параходство БМФ“ АД
Гр. Варна, бул. „Приморски“ № 1
Тел: 052 / 683-256
Моб.тел: 0888-641512
e-mail: training@navbul.com
"Плавателна практика (стаж) за придобиване правоспособност "Капитан на влекач"" - 1000лв.

В съответствие с изискванията на Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласно Чл. 39 на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Републока България.

"Плаване в ледови условия"/Ice Navigation
Възможностите които предлага Северния морски път и ежегодното увеличение на превозените товари по тази морска артерия прави все по-актуална подготовката на екипажите за справяне с предизвикателствата за плаване в екстремални условия при ниски температури и при обледеняване на корпуса.
Подготовката за плаване и престой в условията на ледова обстановка, разчитането на информацията от ледовите карти и плаването в керван след ледоразбивач са само част от темите на курса.
В курса се разглеждат характерни аварии на кораби плаващи в ледова обстановка и начини за справяне с възможните предизвикателства.
"ASD Tug master’s advanced Simulator Training" / Azimuth Stern Drive tugs type bp 40t
Курса цели повишаване на компетентността на капитаните на влекачи чрез тренажорно обучение в маневриране на ASD влекач на сертифициран тренажор. Обучаемите придобиват следните знания и умения::
  • Специални познания при плаване в ескорт;
  • Опериране при ограничени пространства и в докови камери;
  • Буксирни операции в открито море на обекти с малко газене;
  • Буксирни операции „бак / бак“ с буксирно въже през централен клюз при ниски и високи скорости;

Тренажорното обучение се надгражда с практически занятия на ASD влекачи, под ръководството на обучени инструктори и капитани на влекачи.
"Познание по опазване на околната среда" - 80лв.
Курсът е предназначен за обучение на морски лица, притежаващи квалификация вахтен помощник капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик. Обучаваните морски лица трябва да познават изискванията, методите и средствата за предпазване на морето от замърсяване от кораби, изисквани съгласно Раздел А-II/1 на Глава II, A-III/1 и А – III/6 от Глава III на Кoнвенция STCW’78 и Кодекса, както са изменени.
Обучаемите в курса трябва да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво, както е определено в STCW’78 и нейните изменения.
"Компетентност на морски лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба" - 140лв.
Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, а при искане от страна на корабопритежател и от лица от изпълнителско ниво, работещи на кораби в обхвата на Международния кодекс за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения от морския флот, които при изпълнение на своите основни задължения са натоварени и със задължения за постигане сигурността на кораба.
Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/6 т.4 и Раздел А-VI/6 т.6 на Кодекса STCW, както е изменен през 2010 г.
Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на задълженията за постигане на сигурността на търговски кораб в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена и допълнена през 2010 г.
Входни изисквания: морска правоспособност от изпълнителско, оперативно и управленско ниво, както е определено в STCW и преминато обучение в курс "Обща подготовка по въпросите на безопасността"
"Обработка и превоз на пакетирани и твърди, опасни, рискови и вредни товари" - 240лв.
Програмата е предвидена да отговори на изискванията за подготовка, посочени в Раздели А-II/1, А-II/2, А-II/3, B-V/b и B-V/с на Конвенцията STCW78, както е изменена и допълнена и на глава 49 от кодекса на федералните правила на САЩ и на глава 1.3 от IMDG кодекса за работещите в пристанищата. Програмата е предвидена да се използва за провеждане на опреснителен курс.
Входни стандарти - oбучаемите трябва да притежават правоспособност от оперативно, управленско или изпълнителско ниво за палубна или машинна команда. Лицата извън офицерския състав, които искат да преминат този курс, трябва да притежават сертификат “Basic Safety Training”.
На успешно завършилите курса Морска администрация издава сертификат с валидност 3 години.
"Обработка и превоз на пакетирани и твърди, опасни, рискови и вредни товари" - опреснителен - 80лв.
Програмата е предвидена да се използва за провеждане на опреснителен курс.
Програмата е предвидена да отговори на изискванията за подготовка, посочени в Раздели А-II/1, А-II/2, А-II/3, B-V/b и B-V/с на Конвенцията STCW78, както е изменена и допълнена и на глава 49 от кодекса на федералните правила на САЩ и на глава 1.3 от IMDG кодекса за работещите в пристанищата.
Входни стандарти - oбучаемите трябва да притежават правоспособност от оперативно, управленско или изпълнителско ниво за палубна или машинна команда. Лицата извън офицерския състав, които искат да преминат този курс, трябва да притежават сертификат “Basic Safety Training”.
На успешно завършилите курса Морска администрация издава сертификат с валидност 3 години.
"Медицински грижи на борда на кораба" - 350лв.
Курсът е предназначен да подобри медицинската подготовка на старшия команден състав, за да оказват адекватна първа медицинска помощ и медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба на море, докато бъдат поети от квалифицирано медицинско лице.
В съответствие с правило VІ/4 и Табл.А-VI/4 т. 2 от STCW 78 (както е изменена през 2010), наетите от компаниите офицери се задължават да представят документ, потвърждаващ, че за период от 5 години са покрили нормите за медицинска подготовка.
Обучението в курса е съобразено с изискванията ИМО моделен курс 1.14 и изискванията на Директива 2008/106/ на Европейския парламент и Съвета на ЕО.
Входни стандарти - участниците в курса трябва да са работили на кораб и да имат морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност в съответствие с изискванията на STCW 78 (както е изменена) и да притежават валиден сертификат за преминато обучение в курсовете"Elementary First Aid" и “Proficiency in Medical First Aid”. Обучението се провежда в специализиран медицински кабинет.
"Медицински грижи на борда на кораба" опреснителен - 150лв.
Целта на курса е да подобри и опресни уменията на капитаните и другите отговорни лица за оказване на медицинска помощ и полагане на медицински грижи за болни и пострадали на борда на кораба, докато те бъдат поети от квалифицирано медицинско лице и е в съответствие с изискванията на МТК на МОТ, ЕС Директива 92/29ЕС, Наредба № 9 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и националния стандарт на ИА"МА".
Входни стандарти - участниците в курса трябва да са преминали одобрено и признато обучение в първоначален курс „Медицински грижи на борда на кораба” ( в съответствие с Правило VІ/4, параграф 2 на Конвенцията STCW и Раздел А-VІ/4-2 на Кодекса STCW) или да притежават свидетелство за преминат опреснителен курс „Медицински грижи на борда на кораба".
Сертификат - на успешно завършилите курса Морска администрация издава сертификат “Proficiency in Medical Care On Board” с валидност 5 години.
"Подготвителен курс за управленско ниво за механици" - 710лв.
Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение на лица, които ще кандидатстват за придобиване на правоспособности от управленско ниво: „Главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”. Програмата е разработена въз основа на изискванията на Конвенция STCW 78, както е изменена, (Пр. ІІІ/2, Разд. А - ІІІ/2), Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, както е изменена (чл.37 т.1/г, т.2/д, т.4/д, т.5/д), Директива 2008/106/EO и национален стандарт на ИА „Морска администрация”.
Входни стандарти - обучаемите трябва да са морски правоспособни лица и да притежават свидетелство за правоспособност „Вахтен механик на кораб с КСУ от 750 kW” или по-висока, както е определено в STCW’78 и нейните изменения.
"Carriage of Solid Bulk Cargoes" - 80лв.
Статистиката на застрахователните компании за произшествията на море отрежда челно място на корабите превозващи насипни товари. Това свидетелства за сериозни пропуски в подготовката и знанията на екипажите. Най-честата причина за това е в предоверяването от тяхна страна в собствената им интуиция и в съществуващия опит.
Курсът е предназначен да подобри теоретичната подготовка на морските лица изпълняващи задължения на борда на кораби превозващи твърди товари различни от зърно в насипно състояние, както и да ги запознае с характерни инциденти свързани с кораби от този тип.
Входни стандарти - обучаемите трябва да са морски лица с правоспособност както е определено в STCW’78 и нейните изменения.
"Shipboard safety" – цената подлежи на договаряне.
Безопасността в корабоплаването е понятие изпълнено със съдържание, много често в резултат на инциденти, аварии и произшествия. Тези които не помнят и не са си взели поука от грешките в миналото са обречени да ги повтарят в настоящото и бъдещето.
Курсът разглежда характерни аварии в корабоплаването и прави връзка с ефекта на доминото, довел до тяхното възникване.
За записване и повече информация:
Център за професионално обучение към "Параходство БМФ" АД
Бул. "Приморски" 1
гр.Варна 9000

офис 123,
Тел.: +359 52 683256
e-mail: training@navbul.com